Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Belgische Keramische Nijverheid

Your gateway to standardization in the fields of Ceramics, Glass and Nanotechnologies

Normalisatiecommissies staan open voor alle geïnteresseerde in het desbetreffende domein.
De rol van de leden van een normalisatiecommissie bestaat in een actieve en constructieve deelname aan de werkzaamheden van deze commissie. In de praktijk, in het geval van de door het CWOBKN beheerde commissies, bestaat het voornamelijk in het sturen, als deskundige, van commentaren over de Europese en internationale normontwerpen, bij de verschillende fasen van hun ontwikkeling en in het helpen een Belgisch nationaal standpunt tijdens de stemmingen te formuleren. Het merendeel van de werkzaamheden van de spiegel normalisatiecommissies gebeurt langs elektronische weg.

Indien u wenst deel te nemen aan de werkzaamheden van één van deze commissies gelieve ons één van onderstaande lidmaatschapaanvraag formulieren terug te sturen. Twee statuten bestaan: actief lid en passief lid. Beide statuten bieden toegang tot alle documenten en laten het versturen van commentaren toe. Niettemin, de inachtneming van de door een passief lid opgestuurde opmerkingen wordt aan de beoordeling van de commissie overgelaten en vormt geen verplichting.


Verzoek tot lidmaatschap als actief lid pdf soon
Verzoek tot lidmaatschap als passief lid pdf soon
Huishoudelijk reglement pdf soon

Wenst u deze formulieren hebben naar bewerkbare Word-formaat, gelieve ons te contacteren.