Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Belgische Keramische Nijverheid

Your gateway to standardization in the fields of Ceramics, Glass and Nanotechnologies

 

Nanotechnologieën omvatten alle technologieën en wetenschappen die zich bezighouden met materialen in het groottegebied van 1 nm tot 100 nm, waar zich geheel nieuwe fysische en chemische eigenschappen en verschijnselen kunnen voordoen die verband houden met de grootte. Nanotechnologieën hebben duidelijk een transversaal karakter waardoor zij zich op het kruispunt bevinden van verschillende disciplines waaronder chemie, biologie, elektronica, optica, enz.


De nanotechnologiesector is een snelgroeiende sector en vormt duidelijk een economische motor voor de 21e eeuw. Ondanks de verwachte voordelen heeft deze snelle expansie echter tot bezorgdheid geleid over de potentiële milieu-, gezondheids- en veiligheidsrisico’s die aan nanotechnologie en nanoproducten zijn verbonden.


In dit verband is de lopende normalisatie op dit gebied erop gericht

  • een geharmoniseerde woordenlijst te ontwikkelen op basis van een reeks consistente definities en nomenclatuur, om een einde te maken aan de grotendeels ongecontroleerde proliferatie van gebruikte termen ;
  • robuuste testmethoden te ontwikkelen voor de nauwkeurige en reproduceerbare meting van de eigenschappen, de prestaties en de fysisch-chemische kenmerken van materialen en producten op nanometerschaal ;
  • in het licht van bovengenoemde bezorgdheden, normen te ontwikkelen voor de doeltreffende beoordeling van de risico’s die verbonden zijn aan de blootstelling aan nanomaterialen ; deze laatste normen zijn zowel op milieugebied (met name voor ecotoxiciteitsonderzoek) als op medisch gebied (met name voor de beoordeling van de blootstelling aan toxische materialen) van nut.

Normalisatieactoren

De belangrijkste normatieve ontwikkelingen op dit gebied worden uitgevoerd door de volgende technische comités; gedetailleerde informatie over elk van deze actoren kan worden verkregen door de aangegeven links te volgen.

Level Technical Committee  
European CEN/TC 352 Info
International ISO/TC 2229 Info
United-States              ASTM Committee E56                     InfoWenst u een actieve bijdrage leveren aan de normalisatiewerkzaamheden op dit gebied? U kunt dit doen door deel te nemen aan de werkzaamheden van het Belgische spiegelcomité.

Gepubliceerde normen